Nl-Fr

Rijbewijsnormen

MINIMUMNORMEN INZAKE DE LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE GESCHIKTHEID VOOR HET BESTUREN VAN MOTORVOERTUIGEN
(Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 – bijlage 6)

RIJGESCHIKTHEID

Men dient, wanneer de lichamelijke en geestelijke toestand voldoet aan de medische minimumnormen, de verklaring van lichamelijke en geestelijke geschiktheid te ondertekenen op het formulier N06 "Aanvraag om een rijbewijs" en het formulier N07 "Attest van aangifte van verlies of diefstal – aanvraag om een hernieuwing".

Als men één van de in punt II. 3. vermelde lichaamsgebreken of kwalen heeft of dit vermoedt, mag men deze verklaring niet ondertekenen en dient men zich te wenden tot een geneesheer van keuze.
Als een geneesheer een van onderstaande aandoeningen vaststelt, zal hij doorverwijzen naar het CARA

  • een vermindering in functionele vaardigheden na een aantasting van het musculoskeletaal systeem
  • een aandoening van het centraal of het perifeer zenuwstelsel
  • elke andere aandoening waardoor een beperking ontstaat van de motorische controle, de waarneming, het gedrag of het beoordelingsvermogen.

De patiënt dient het initiatief te nemen om zich bij het CARA aan te melden. Alvorens een afspraak wordt voorgesteld, dient aan het CARA een ingevulde medische vragenlijst bezorgd te worden.
Het CARA zal een rijgeschiktheidsevaluatie uitvoeren en kan ook uitzonderlijk een rijgeschiktheidsattest afleveren aan bestuurders die niet meer voldoen aan (bepaalde) visuele criteria.

CONTACT CARA
Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid
Afdeling CARA
Haachtsesteenweg 1405
1130 Brussel

Tel. 02 244 15 52
cara@vias.be

Houd uw patiënten op de hoogte van hun rechten en plichten in verband met hun rijbewijs, met dit document.


Als men een valse verklaring aflegt, kan men overeenkomstig art. 30 § 1 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer (genoemd "de verkeerswet) gestraft worden met een boete van 200 EUR tot 2.000 EUR (verhoogd met de opcentiemen).

Samenvatting van de rijgeschiktheidsnormen 15-09-2010
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/kb-230398/662-bijlage6

Algemene bepalingen
  • Bij een progressieve visuele functiestoornis geldt een maximale geldigheidsduur van 10 jaar.
  • Na een belangrijke verandering (zoals diplopie of functioneel monoculair worden) kan de kandidaat terug rijgeschikt verklaard worden door de oogarts (geen richtlijnen omtrent termijn).

Definitie van een absoluut gezichtsveld defect
Het binoculair gezichtsveld moet worden onderzocht met een standaard kinetische automatische perimeter en integratie van beide monoculaire gezichtsvelden

Een binoculair absoluut defect binnen de 20° of 30° kan worden gedefinieerd als
  1. minimum 3 naast elkaar liggende testlocaties
  2. met een gevoeligheid van < 10 dB

ATTESTEN

Patiënt niet meer rijgeschikt: wat moet men doen?

De wet bepaalt dat de houder van een Belgisch rijbewijs dit moet inleveren bij het overheidsorgaan dat het heeft afgegeven, hetzij voor kanttekening, hetzij voor intrekking binnen vier dagen na de dag waarop de houder kennis krijgt van het lichaamsgebrek of van de kwaal (zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen zijn in deze termijn niet inbegrepen).

Afhankelijk van de verklaringen van de geneesheer, kan de geldigheid van het rijbewijs beperkt worden tot het besturen van motorvoertuigen van bepaalde categorieën of beperkt worden in de geldigheidsduur.

Als men toch een motorvoertuig bestuurt terwijl men lijdt aan een van de lichaamsgebreken of aandoeningen, dan kan men gestraft worden met een boete van 200 EUR tot 2.000 EUR.

De houder van een rijbewijs kan de teruggave verkrijgen als hij aan die overheid een attest voorlegt waarin bevestigd wordt dat hij opnieuw geschikt is om een motorvoertuig te besturen van de categorie waarvoor het rijbewijs geldig is.

Uw formele wettelijke plicht als oogarts:

Volgens een advies van de Nat. Raad (d.d. 13.07.2013) heeft men twee opties als men vaststelt dat een patiënt niet langer rijgeschikt is:
  • ofwel zelf het specifieke attest rijgeschiktheid (model VIII) invullen (men is hiertoe niet verplicht, maar de patiënt heeft wel de vrije keuze om dit te vragen)
  • ofwel de patiënt doorverwijzen naar het CARA (Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassingen). In dat laatste geval zal het CARA de patiënt verzoeken om een medische vragenlijst door de oogarts te laten invullen.
De Orde stelt dat door het invullen van het attest model VIII en dit aan de patiënt te overhandigen (of door het doorverwijzen naar CARA) de taak als oogarts volbracht is. Volgens de Orde is het dan uitsluitend aan de patiënt om hieraan de nodige gevolgen te geven, nl. het laten aanpassen van zijn rijbewijs bij de gemeente en het inlichten van zijn autoverzekeraar.

Maar ook specifieke informatieplicht

De patiënt heeft de plicht zelf zijn rijbewijs te moeten inleveren bij de gemeente maar de oogarts heeft de plicht om hem hierop te wijzen (informatieplicht als men vaststelt dat de patiënt niet meer rijgeschikt is).
De oogarts meldt dit best aan de huisarts van de patiënt en laat tevens de patiënt een verklaring ondertekenen waarin staat dat er gewezen is op de risico's van het rijden en dat het zijn plicht is om zijn rijbewijs vrijwillig in te leveren. Weigert hij dit, dan noteert men in het dossier dat men deze informatie verstrekt heeft en dat patiënt weigerde om te tekenen.

Een typeverklaring patiënt inlevering rijbewijs, hier het Model

Er is door het BIVV en het instituut mobiliteit van de Univ Hasselt een brochure ontwikkeld die aan de hand van 15 vragen aan 65+ de mogelijkheid biedt zich een idee te vormen over zijn/haar rijvaardigheid. Kan (ook door de patiënt) geraadpleegd worden op www.senior-test.be

Op webshop.bivv.be/nl zijn nog andere brochures beschikbaar i.v.m. verkeersveiligheid.top ^