Nl-Fr

Statuten

Collegium Ophthalmologicum Belgicum (COB) vzw
ondernemingsnummer 0478 229 893


Collegium Ophthalmologicum Belgicum (COB) vzw

Statuten

Titel I. Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1.

De vereniging zonder winstgevend doel draagt de naam "Collegium Ophthalmologicum Belgicum", in het kort "COB". Beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2.

De zetel van de vereniging is gevestigd te 3000 Leuven, Kapucijnenvoer 33, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Artikel 3.

De vereniging heeft tot doel de samenwerking tussen de universitaire diensten oogheelkunde in België te bevorderen en bij te dragen tot de kwaliteit van het onderwijs en opleiding van de oogheelkundige zowel op graduaat als op postgraduaat niveau.

Artikel 4.

De vereniging bestaat voor onbepaalde tijd.

Titel II. Lidmaatschap

Artikel 5.

De vereniging bestaat uit effectieve leden. Naast de effectieve leden kunnen er tevens geassocieerde leden en ereleden zijn. Wanneer er in deze statuten sprake is van "leden", worden hieronder enkel de effectieve leden verstaan.

Artikel 6.

Het aantal effectieve leden is niet beperkt, maar moet minstens drie bedragen. De oprichters van de vereniging zijn de eerste effectieve leden.

Tot de vereniging kan als effectief lid toetreden elk diensthoofd van een Belgische universitaire dienst voor oogheelkunde met volledige opleidingsbevoegdheid.

Om lid te worden, dient de kandidaat zijn verzoek om toelating schriftelijk te richten aan de raad van bestuur en schriftelijk zijn instemming met het doel van de vereniging te betuigen.

Artikel 7.

Stafleden van universitaire oogheelkundige diensten, met of zonder universitair mandaat, kunnen toetreden tot de vereniging als geassocieerd lid.

Deze personen bezitten echter niet de rechten van de effectieve leden. Ze verwerven het statuut van geassocieerd lid en bezitten enkel een aanwezigheidsrecht met raadgevende stem op de algemene vergadering.

Ze worden door de algemene vergadering als zodanig toegelaten met een gewone meerderheid en onderschrijven bij hun toetreding de statuten en in voorkomend geval het huishoudelijk reglement.

Artikel 8.

Tenslotte kan de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen ereleden toelaten.

Deze leden hebben geen stemrecht, zelfs geen raadgevende stem.

Artikel 9.

De jaarlijkse bijdrage kan niet meer bedragen dan 100,00  euro

Het bedrag van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 10.

Het lidmaatschap van de effectieve en van de geassocieerde leden eindigt van rechtswege bij het overlijden, rechtsonbekwaamheid of schorsing van het lid, bij verlies van de hoedanigheid en/of de voorwaarden in artikel 6 tweede lid en in artikel 7.

Het lidmaatschap eindigt eveneens indien schriftelijk ontslag wordt ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur. Dit ontslag dient een maand op voorhand bij aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht van de raad van bestuur.

Tenslotte kan de algemene vergadering beslissen een lid uit te sluiten met een meerderheid van drie/vierden der stemmen.

Artikel 11.

De uittredende, ontslagnemende of ontslagen leden, alsook hun erfgenamen verzaken aan elke vermogensrechtelijke aanspraak op het maatschappelijk bezit van de vereniging. Zij kunnen evenmin de eventueel door hen zelf of door hun rechtsvoorganger uitgekeerde bedragen terugvorderen of inzage, mededeling of afschriften van rekeningen, of het opmaken van een inventaris eisen.

Titel III. Bestuur

Artikel 12.

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste vier bestuurders, die effectief lid zijn van de vereniging. Als er echter maar drie personen lid zijn van de vereniging, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn, vastgesteld door de algemene vergadering bij hun benoeming en die maximum 4 jaar kan bedragen. Benoeming, ontslag, aftreding en afzetting van een bestuurder zomede elk einde van de opdracht wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De bestuurders worden niet bezoldigd, doch de algemene vergadering kan hen bijzondere vergoedingen toekennen voor de hen in het kader van hun bestuursplicht verrichte prestaties.

Artikel 13.

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De voorzitter en ondervoorzitter worden benoemd voor een termijn van twee jaar. Zij zijn niet onmiddellijk herkiesbaar.

De secretaris en de penningmeester worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Zij zijn onmiddellijk herkiesbaar.

Artikel 14.

De raad van bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden van bestuurlijke aard, met uitzondering van deze aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. De raad kan het dagelijks bestuur van de vereniging toevertrouwen aan zijn voorzitter, de secretaris, een bestuurder of een aangestelde. De raad mag bovendien op zijn verantwoordelijkheid speciale welomschreven bevoegdheden toevertrouwen aan één of meerdere personen.

Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenis van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht en tot de tekortkomingen in hun bestuur.

Artikel 15.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter en/of  de secretaris en dit minstens twee maal per jaar. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij ontstentenis, belet of afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Artikel 16.

Beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is de stem van de degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

De beslissingen worden genotuleerd in een register, dat ondertekend wordt door de secretaris en door hem wordt bewaard. Na iedere vergadering wordt een afschrift ervan aan de leden van de raad meegedeeld. De secretaris houdt dit register ter beschikking van de leden van de vereniging.

Artikel 17.

Tenzij ingeval van bijzondere volmacht, is de vereniging in en buiten rechte geldig verbonden door de voorzitter, samen optredend met de secretaris of de penningmeester. Zij moeten ten aanzien van derden geen blijk geven van enig besluit of van een bijzondere machtiging.

Titel IV. – Algemene vergadering

Artikel 18.

De regelmatig bijeengekomen algemene vergadering vertegenwoordigt al de effectieve leden. De effectieve leden beschikken in de vergadering elk over één stem. De besluiten van de algemene vergadering gelden ook voor de leden die niet stemmen of die tegenstemmen.

Ze beraadslaagt en besluit in alle zaken die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet of door deze statuten, inzonderheid:

Het wijzigen van de statuten;

Het benoemen en afzetten van bestuurders en commissaris(sen) en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezodiging wordt toegekend;

De vrijwillige ontbinding van de vereniging;

Het goedkeuren van begrotingen en rekeningen;

De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;

Het aanvaarden en uitsluiten van leden;

De omzetting van een VZW in een VSO;

Alle gevallen waarin de statuten dat vereisten.

Artikel 19.

De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij moet minstens tweemaal per jaar worden bijeengeroepen.

Binnen de eerste zes maanden van het jaar wordt een algemene vergadering gehouden, hetzij op de zetel van de vereniging, hetzij in elke andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrieven. Indien deze dag valt op een wettelijke feestdag, zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De bestuurders zijn bovendien verplicht telkens als ten minste één vijfde van leden daarom verzoekt de algemene vergadering bijeen te roepen, met opgave van de agenda, en wel binnen de maand na het indienen van het verzoek bij de raad.

Wordt aan dit verzoek niet voldaan, dan zijn de verzoekers gerechtigd zelf de vergadering te beleggen.

Alle leden worden opgeroepen, tenminste acht dagen voor de vergadering bij gewone brief of langs elektronische brief. De uitnodiging maakt melding van de agenda.

De vergadering wordt gehouden in de plaats en op het uur vermeld in de oproeping.

Artikel 20.

De algemene vergadering kan slechts geldig stemmen wanneer drie vierde van de leden vertegenwoordigd is.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij een drie vierde meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden.

Indien voor een bepaald punt de vereiste meerderheid niet bereikt wordt, zal dit punt – behoudens hoogdringendheid – ten vroegste twee maanden later op een volgende vergadering geagendeerd worden.

Artikel 21.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens ontstentenis, belet of afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Elk lid heeft één stem. Een lid kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid, mits voorlegging van een onderhandse volmacht. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Artikel 22.

De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een ter zetel van de vereniging bijgehouden register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Elk effectief lid ontvangt binnen een maand een afschrift van de notulen.

Titel V. – Begrotingen en rekeningen

Artikel 23.

Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot éénendertig december van elk jaar. Bij het einde van elk boekjaar sluit de raad van bestuur de rekeningen van het afgelopen jaar af, maakt de inventaris en de jaarrekening op, alsmede de begroting voor het volgend jaar; deze worden aan de jaarvergadering ter goedkeuring voorgelegd. Het batig saldo van de resultatenrekening vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij wijze van dividenden of anderszins aan de leden worden uitgekeerd.

De controle op de vereniging wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit. De commissaris wordt aangesteld door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar; hij brengt hierover verslag uit bij de algemene vergadering. Zijn opdracht is hernieuwbaar.

De jaarlijkse rekeningen worden door de zorg van de raad van bestuur neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de vereniging haar zetel heeft.

Titel VI. Ontbinding en vereffening

Artikel 24.

De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of uittreden van een lid, in zover het aantal leden daardoor niet minder dan drie bedraagt. Zelfs in dat geval beschikt de vereniging over een regularisatietermijn van drie maanden.

De vereniging kan vrijwillig ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 25.

Ingeval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke daarvan door de rechtbank, één of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheden bepaald en de wijze van vereffening der schulden en van de tegeldemaking der goederen vastgesteld.

Artikel 26.

Indien de vereniging ontbonden wordt, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, is de vereffenaar gehouden het netto-actief vermogen te bestemmen ten voordele van een vereniging of groepering die eenzelfde of een gelijkaardig doel nastreeft of bij gebrek aan zulke bestemming aan de vereniging zonder winstgevende doel "Fonds voor Research in Oftalmologie".

Artikel 27.

Voor alle gevallen die niet voorzien worden in de statuten, zijn de beschikkingen van de VZW- wetgeving, waaronder de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, van toepassing.

 

September 2010


top ^