Nl-Fr

Reglement van inwendige orde


De comparanten verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, waarvan zij de statuten als volgt vaststellen.

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

Art. 1

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA", in het kort "AOB". Beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt.

Art. 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te 1150 Brussel, Avenue Père Damien 21.
De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Art. 3

De vereniging heeft tot doel de Belgische oogheelkundige gemeenschap te vertegenwoordigen en de oogheelkundige activiteiten te promoten en te coördineren.

Art. 4

De vereniging bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II.- LIDMAATSCHAP

Art. 5

De vereniging bestaat uit Belgische, wetenschappelijke, professionele, oftalmologische verenigingen en deze van de kandidaat specialisten in de oftalmologie. Deze vormen de leden van de vereniging.

Art. 6

Het aantal leden is niet beperkt, maar moet minstens vier bedragen. De oprichters van de vereniging zijn de eerste leden.
Tot de vereniging kan als lid toetreden elke rechtspersoon die door de algemene vergadering als zodanig wordt toegelaten met een meerderheid van drie/vierden der stemmen en die de volgende hoedanigheid bezit :
een vereniging zijn, wiens doel aansluit bij het doel van deze vereniging "AOB".
Om lid te worden, dient de kandidaat zijn verzoek om toelating schriftelijk te richten aan de raad van bestuur en schriftelijk zijn instemming met het doel van de vereniging te betuigen.
De leden onderschrijven bij hun toetreding de statuten en het huishoudelijk reglement.
Elk lid zal vertegenwoordigd worden door twee natuurlijke personen, die bij voorkeur oogheelkundigen zijn. Jaarlijks zal het betrokken lid op de jaarvergadering aan de raad van bestuur de identiteit van zijn vertegenwoordigers en van de plaatsvervangers meedelen.

Art. 7

Andere natuurlijke of rechtspersonen kunnen worden uitgenodigd op de vergaderingen van de vereniging. Zij treden slechts raadgevend op.

Art. 8

De jaarlijkse bijdrage kan niet meer bedragen dan VIJF DUIZEND EURO (EUR 5.000,00).
Het bedrag van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering.

Art. 8

Andere natuurlijke of rechtspersonen kunnen worden uitgenodigd op de vergaderingen van de vereniging. Zij treden slechts raadgevend op.

Art. 9

Het lidmaatschap van de leden eindigt van rechtswege bij rechtsonbekwaamheid of schorsing van het lid, indien het lid failliet gaat of ontbonden wordt en bij verlies van de hoedanigheid en/of de voorwaarden in artikel 6 tweede lid.
Het lidmaatschap eindigt eveneens indien schriftelijk ontslag wordt ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur. Dit ontslag dient een maand vòòr de vergadering van de raad bij aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht van de raad van bestuur.

Art. 10

De uittredende, ontslagnemende of ontslagen leden, verzaken aan elke vermogensrechtelijke aanspraak op het maatschappelijk bezit van de vereniging.
Zij kunnen evenmin uitgekeerde bedragen terugvorderen of inzage, mededeling of afschriften van rekeningen vorderen, of zegels laten leggen noch het opmaken van een inventaris eisen.

TITEL III.- BESTUUR

Art. 11

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, die op grond van artikel 6 van deze statuten het lid vertegenwoordigen.
De raad van bestuur duidt een voorzitter, secretaris-generaal en schatbewaarder aan, waaraan eventueel een ondervoorzitter en notularis van de zitting worden toegevoegd.
Het aantal bestuurders moet altijd lager zijn dan het aantal leden.
Ze worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering. Bovendien kan een bestuurder vrijwillig ontslag nemen. Benoeming en ontslag van een bestuurder zomede elk einde van de opdracht wordt binnen een maand in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De bestuurders worden niet bezoldigd, doch de algemene vergadering kan hen bijzondere vergoedingen toekennen voor de in het kader van hun beheersplicht verrichtte prestaties en onkosten.

Art. 12

De raad van bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden van bestuurlijke aard, met uitzondering van deze aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. De raad kan het dagelijks bestuur van de vereniging toevertrouwen aan zijn voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, een bestuurder of een aangestelde. De raad mag bovendien op zijn verantwoordelijkheid speciale welomschreven bevoegdheden toevertrouwen aan één of meerdere personen.
Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenis van de vereniging.

Art. 13

De raad van bestuur wordt minstens vier maal per jaar bijeengeroepen door de voorzitter en/of de secretaris. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij ontstentenis, belet of afwezigheid van de voorzitter wordt deze voorgezeten door de ondervoorzitter, en bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Art. 14

Beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen, wordt het punt voorgelegd aan de algemene vergadering die een beslissing kan nemen met een meerderheid van drie/vierden der uitgebrachte stemmen.
De beslissingen worden genotuleerd in een register, dat ondertekend wordt door de secretaris en door hem wordt bewaard. De secretaris houdt dit register ter beschikking van de leden van de vereniging.
Na elke vergadering wordt een kopie van de notulen in het Nederlands en het Frans aan de bestuursleden en hun plaatsvervangers bezorgd.

Art. 15

Tenzij ingeval van bijzondere volmacht, is de vereniging in en buiten rechte geldig verbonden door de voorzitter of ondervoorzitter, samen optredend met de secretaris of de schatbewaarder. Zij moeten ten aanzien van derden geen blijk geven van enig besluit of van een bijzondere machtiging.

Art. 16

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening, en op de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt, voor zover de wet het vereist, aan één of meer commissarissen opgedragen.

TITEL IV-ALGEMENE VERGADERING

Art. 17

De regelmatig bijeengekomen algemene vergadering vertegenwoordigt alle leden. Ieder lid beschikt over één stem. De besluiten van de algemene vergadering gelden ook voor alle leden, ook voor hen die zich onthielden of tegenstemden. De algemene vergadering beraadslaagt en besluit in alle zaken die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet of door deze statuten, inzonderheid :
- het wijzigen van de statuten;
- het wijzigen van het reglement van interne orde;
- het benoemen en afzetten van bestuurders en eventuele commissarissen;
- het verlenen van kwijting aan bestuurders;
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
- het goedkeuren van begrotingen en rekeningen;
- het aanvaarden en uitsluiten van leden;
- beslissingen die worden voorgelegd aan de algemene vergadering in uitvoering van artikel 14 der statuten.

Art. 18

De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij moet minstens twee maal per jaar worden bijeengeroepen, ondermeer voor dertig juni van ieder jaar voor het goedkeuren van de rekeningen, de begroting en over décharge aan de bestuurders over het gevoerde beleid.
De bestuurders zijn bovendien verplicht telkens als ten minste één vijfde van de leden daarom verzoekt de algemene vergadering bijeen te roepen, met opgave van de agenda, en wel binnen de maand na het indienen van het verzoek bij de raad.
Wordt aan dit verzoek niet voldaan, dan zijn de verzoekers gerechtigd zelf de vergadering te beleggen.
Alle vertegenwoordigers van de leden worden opgeroepen, tenminste veertien dagen voor de vergadering bij gewone brief of langs elektronische brief. De uitnodiging maakt melding van de agenda. Elk voorstel, ondertekend door minstens één twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht.
De vergadering wordt gehouden in de plaats, de dag en op het uur, vermeld in de oproeping.

Art. 19

De algemene vergadering kan slechts geldig stemmen wanneer drie/vierden van de leden vertegenwoordigd zijn.
Behoudens strengere wettelijke bepalingen, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij een meerderheid van drie/vierden der stemmen van de aanwezige leden, aanvaarding en uitsluiting van leden inbegrepen. Voor een wijziging van het doel en de ontbinding van de vereniging is een meerderheid van vier/vijfde der leden vereist.
Indien het vereiste quorum niet bereikt wordt, zal er een tweede vergadering worden bijeengeroepen. Deze kan geldig vergaderen ongeacht het aantal aanwezige leden en de statuten kunnen worden gewijzigd mits de voorziene meerderheid van stemmen.
Deze tweede vergadering kan niet worden gehouden binnen de vijftien dagen na de eerste.

Art. 20

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens ontstentenis, belet of afwezigheid door de ondervoorzitter. Indien de ondervoorzitter eveneens afwezig is wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Art. 21

De notulen van de algemene vergadering, opgesteld in het Nederlands en het Frans, worden opgenomen in een ter zetel van de vereniging bijgehouden register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Zowel de vertegenwoordiger(s) van de leden als hun plaatsvervangers ontvangen binnen een maand een afschrift van de notulen van de vergadering in het Nederlands en het Frans. Deze verzending wordt geacht te zijn gericht aan het lid zelf.

TITEL V-BEGROTINGEN EN REKENINGEN

Art. 22

Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot éénendertig december van elk jaar. Bij het einde van elk boekjaar sluit de raad van bestuur de rekeningen van het afgelopen jaar af, maakt de inventaris en de jaarrekening op, alsmede de begroting voor het volgend jaar; deze worden aan de jaarvergadering ter goedkeuring voorgelegd. Het batig saldo van de resultatenrekening vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij wijze van dividenden of anderszins aan de leden worden uitgekeerd.
De jaarlijkse rekeningen worden door de zorg van de raad van bestuur neergelegd ter griffie van de burgerlijke rechtbank van de plaats waar de vereniging is gevestigd.

TITEL VI-ONTBINDING EN VEREFFENING

Art. 23

De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden, de ontbinding of het uittreden van een lid, in zover het aantal leden daardoor niet minder dan vier bedraagt. Zelfs in dat geval beschikt de vereniging over een regularisatietermijn van drie maanden.
De vereniging kan vrijwillig ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering.

Art. 24

Ingeval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke daarvan door de rechtbank, één of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheden bepaald en de wijze van vereffening der schulden en de bestemming van het netto-actief van de vereniging.

Art. 25

Indien de vereniging ontbonden wordt, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, is de vereffenaar gehouden het netto-actief vermogen te bestemmen ten voordele van een vereniging of groepering die een zelfde of een gelijkaardig doel nastreeft.

VERGANGSBEPALINGEN
Bijzondere algemene vergadering
De algemene vergadering gehouden onmiddellijk na de oprichting, heeft beslist het aantal bestuurders voor de eerste maal vast te stellen op vijf en tot die functie te benoemen :
1. professor Jean Delaey, wonende te 8000 Brugge, Witte Leertouwersstraat 17, geboren op twaalf december negentienhonderd veertig, gekend bij het rijksregister onder nummer 401212 019-60;
2. professor Georges Hermans, wonende te 1150 Brussel, Avenue Père Damien 21, geboren op één mei negentienhonderd negenendertig, gekend bij het rijksregister onder nummer 390501 381-55;
3. dokter Paul Leonard, wonende te 2600 Antwerpen, Frans Birontlaan 16, geboren op twee februari negentienhonderd zevenendertig, gekend bij het rijksregister onder nummer 370202 349-91;
4. dokter Roberte Herzeel, wonende te 9320 Erembodegem, Rietstraat 53, geboren op elf september negentienhonderd zevenenveertig, gekend bij het rijksregister onder nummer 470911 410-19;
5. dokter Tom Missotten, wonende te 3500 Hasselt, Bampslaan 22, geboren op veertien januari negentienhonderd vierenzeventig, gekend bij het rijksregister onder nummer 740114 145-26.
Hun mandaat zal eindigen na de gewone algemene vergadering te houden in twee duizend en zes.
Alle bestuurders aanvaarden hun mandaat.
Vergadering van de raad van bestuur
Aansluitend op hun aanstelling zijn de bestuurders in eerste vergadering bijeengekomen en hebben beslist te benoemen :
- tot voorzitter : professor Jean Delaey;
- tot ondervoorzitter : professor Georges Hermans;
- tot secretaris-generaal : dokter Paul Leonard;
- tot schatbewaarder : dokter Roberte Herzeel;
- tot notularis : dokter Tom Missotten.
WAARVAN AKTE EN PROCES-VERBAAL
Verleden te Antwerpen, datum als boven.
Na integrale voorlezing en toelichting hebben comparanten deze akte samen met mij, notaris, ondertekend.

top ^