Nl-Fr

BSOPRS Statuten

Oprichting VZW


BE 0893.195.893

Ondergetekende stichters:
 • BABUSIAUX Brigitte, Belgische oogarts, wonende te 2540  Hove, J. Lambrechtslei 38 geboren te Wilrijk op 31/12/1960
 • BETZ Philippe, Belgisch oogarts, wonende te 4031 Angleur, rue de Tilff 386 geboren te Liège  op 16/03/1953
 • DE GROOT Veva, Belgisch oogarts, wonende te 2530 Boechout, Schalienhoevelaan  42 geboren te Mortsel op 05/01/1964
 • JONCKHEERE Paul, Belgisch oogarts, wonende te 2100 Antwerpen, Jozef Verbovenlei 11 geboren te Stene op 28/12/1951
 • LASUDRY Jacques, Belgische oogarts, wonende te 1190 Bruxelles, avenue Victor Rousseau 44 geboren te Uccle  op 07/03/1962
 • LEMAGNE Jean Michel, Belgisch oogarts, wonende te 1200 Bruxelles, avenue Paul Huysmans 126 bte 52 geboren te Charleroi op 04/08/1950
 • LEROY Cécile, Belgisch oogarts, wonende te 4020 Liège, rue de Fetinne 19 geboren te Huy op  06/01/1960
 • MOES Isabelle, Belgisch oogarts, wonende te 4031 Angleur, rue du Sart Tillman 396 geboren te Liège op 24/02/1969
Verklaren op te richten: een vereniging zonder winstoogmerk

STATUTEN

Artikel 1. Naam
De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam: " Belgian Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery. Verkort: BSOPRS

Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De zetel is gevestigd  te 2100 Antwerpen,  Dascottelei 3a. Arrondissement Antwerpen.
De maatschappelijke zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het arrondissement waarin voornoemde gemeente gelegen is, en dit met eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur.
Iedere verandering van zetel moet worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3. Doel
De vereniging heeft tot doel het verstrekken van diensten zoals omschreven door artikel 44 par. 1,2°; par.2,1° en 4° van het BTW-wetboek en meer bepaald het ontwikkelen en bevorderen van de kennis van de oculoplastische en reconstructieve heelkunde van de oogleden, de orbita en de traanwegen.  De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van wetenschappelijke vergaderingen, het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en de verspreiding hiervan, het uitwisselen van praktische ervaringen en het organiseren van onderwijs en nascholing.
De vereniging heeft eveneens tot doel het verdedigen, van de beroepsbelangen van de leden binnen het kader van de oculoplastische en reconstructieve heelkunde van de oogleden, de orbita en de traanwegen

Artikel 4. Duur
De vereniging wordt opgericht voor onbepaald duur.

Artikel 5. Leden
De effectieve leden van BSOPRS zijn:
De stichtende leden en zij die door het secretariaat van de vereniging worden aanvaard en die hun lidmaatschapsbijdrage betalen.  Alleen personen met een geldig diploma van geneesheer en oogarts, die hen toelaat om wettelijk de geneeskunde en de oogheelkunde in België uit te oefenen in dezelfde hoedanigheid als een oogarts van Belgische nationaliteit, kunnen effectief lid worden;
Het aantal effectieve leden is onbeperkt met een minimum van drie.

2° De aanvraag om effectief lid te worden moet gericht worden aan het secretariaat van BSOPRS.

3° Elk lid aanvaardt, door het feit van zijn lidmaatschap, alle bepalingen van de statuten en van het reglement van inwendige orde, alsmede alle beslissingen van de Raad van Bestuur.  Hij verbindt er zich toe om het lidgeld dat bepaald wordt door de Raad van Bestuur, te betalen.

4° Alle leden zijn vrij zich uit de vereniging terug te trekken, zonder hiervoor een reden op te moeten geven, door hun ontslag aan te bieden bij aangetekend schrijven, gericht aan het secretariaat van het BSOPRS.

Artikel 6. Ontslag
1.De hoedanigheid van effectief lid gaat verloren:
-Door het niet betalen van lidgeld
-Door ontslag
-Door overlijden
-Door verlies van de hoedanigheid van dokter in de geneeskunde of oogarts
-Door schrapping door een twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van een algemene vergadering. De betrokkene moet de mogelijkheid hebben om zijn standpunt toe te lichten op de algemene vergadering zelf.

2. Het verlies van lidmaatschap van de vereniging geeft geen recht op terugvordering van de sommen betaald door de betrokkene onder welke vorm en hoedanigheid ook.

Artikel 7. Lidgelden
Het lidgeld wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur.  Het lidgeld mag nooit meer bedragen dan 100,00 EUR (honderd EUR).

Artikel 8. Raad van Bestuur
1°De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste zes effectieve leden, door de algemene vergadering benoemd voor de duur van vier jaar, en ten allen tijde door haar afzetbaar. Als echter maar zes personen lid zijn van de vereniging, bestaat de Raad van Bestuur uit slechts vijf personen.  Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging.  De benoeming of het ontslag van de bestuurders geschiedt door stemming bij eenvoudige meerderheid.  Deze stemming is schriftelijk en geheim. Blanco stemmen worden niet meegeteld.

2°Om de continuïteit van de vereniging te bevorderen zal ongeveer de helft van de leden van de Raad van Bestuur om de twee jaar worden verkozen voor een mandaat van een periode van vier jaar. De vervangende leden worden bij eenvoudige meerderheid van de stemmen, aangeduid door de algemene vergadering.
3°De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.
In geval de voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak waargenomen door de ondervoorzitter en bij gebreke hieraan door de oudste aanwezige bestuurder.
De voorzitter, of zijn plaatsvervanger, leidt de bestuurs- en algemene vergaderingen.  De voorzitter legt de uitgaven voor ter goedkeuring door de Raad van Bestuur.
De secretaris houdt de ledenlijst bij, stelt de uitnodigingen voor de vergaderingen op en verstuurt ze en verzorgt de briefwisseling van de vereniging. Hij/zij stelt de verslagen op van iedereen vergadering en archiveert deze verslagen.  Hij/zij bezorgt een kopij van dit verslag aan elke lid van de Raad van Bestuur. Deze verslagen worden bewaard op de maatschappelijke zetel.  Alle effectieve leden mogen er ter plaatse kennis van nemen.  
De penningmeester neemt de boekhouding waar van de vereniging.  Hij int de lidgelden en geeft er een ontvangstbewijs voor.
Elk jaar, op datum van eenendertig december, sluit de penningmeester de rekening van het afgelopen jaar af.  Hij maakt er een financieel verslag van op binnen de vier maanden.  De penningmeester verstrekt een kopij van dit financieel verslag aan de andere leden van de Raad van Bestuur.
Het financieel verslag wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergaderingen die volgt.

4°Bestuurders zijn te allen tijde bevoegd ontslag te nemen en dit met een vooropzeg van drie maanden.

5°De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide macht voor het beheer en het bestuur van de vereniging. De raad is bevoegd voor alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden:
De Raad van Bestuur heeft ondermeer tot taak:
-Het doen naleven de statuten en de reglementen:
-Het bevorderen van de belangen van de vereniging:
-Het bijeenroepen van de algemene vergadering
-Het opstellen van de dagorder van de algemene vergadering:
-Het opstellen en eventueel wijzigen van het reglement van inwendige orde en deze voor te leggen ter goedkeuring aan de algemene vergadering
-Het benoemen en ontslaan van alle bedienden en personeelsleden van de vereniging en het bepalen van hun bevoegdheden en bezoldiging.  De goedkeuring van de algemene vergadering is hier echter voor vereist.

6°De Raad van Bestuur komt zo dikwijls samen als nodig blijkt, met een minimum van eenmaal per jaar. De Raad van Bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter of door twee van zijn leden. De beslissingen worden genomen met een eenvoudige meerderheid. Om geldig te kunnen beslissen moet een meerderheid van bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elk bestuurslid kan slechts één stem uitbrengen. In geval van gelijkheid van stemmen beschikt de voorzitter, of zijn vertegenwoordiger, over de doorslaggevende stem;  De beslissingen worden opgenomen in een verslag, door de voorzitter en de secretaris ondertekend; een kopie wordt aan elke bestuurslid overgemaakt. Deze verslagen worden op de zetel van de vereniging bewaard. De daarvan in gerechtszaken of elders voor te leggen uittreksels worden door twee leden van de raad van bestuur ondertekend.

7° De Raad van Bestuur vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. In alle gerechtelijk en buitengerechtelijke handelingen met inbegrip van de beschikkingsladen en in alles wat niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort.
Tegenover derden volstaat, opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd weze, de gezamenlijke handtekening van twee bestuursleden zonder deze enige bijzonder machtiging moeten doen blijken.
De Raad van Bestuur kan bijzondere machten toevertrouwen aan alle mandatarissen naar zijn keuze.

8°De Raad van Bestuur duidt een mandataris aan om, in het kader van de oculoplastische en reconstructieve heelkunde van de oogleden, de orbita en de  traanwegen de beroepsbelangen van de effectieve leden te verdedigen.

9° De leden van de Raad van  Bestuur zijn slechts tweemaal verkiesbaar tenzij bij gebrek aan andere kandidaten.  Na twee mandaten kan een lid evenwel herkozen worden mits goedkeuring door twee derde van de stemmen op een algemene vergadering.

10° De leden van de Raad van Bestuur zijn onbezoldigd.

Artikel 9. Commissaris
Zolang de benoeming van een commissaris niet wettelijk vereist is zal ieder lid individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben. De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering die tevens de duur van de opdracht en de bezoldiging vaststelt.

Artikel 10. Algemene vergadering
1.Er zijn gewone algemene vergaderingen, buitengewone algemene vergaderingen en wetenschappelijke vergaderingen;

2.Tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering behoren:
a) het wijzigen van de statuten;
b) benoeming en afzetting van bestuurders en commissaris(sen) en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
c) goedkeuring van de begroting en rekeningen;
d) het verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissaris(sen)
e) ontbinding van de vereniging;
f)de uitsluiting van leden;
g) de omzetting van een vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
h) alle gevallen waarin de statuten dat vereisen

3.Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één vijfde van de effectieve leden dit aanvragen.  Alle effectieve leden moeten voor een algemene vergadering uitgenodigd worden.

4.Alleen effectieve leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben het recht aan de beslissingen deel te nemen.  Alle effectieve leden hebben recht op één stem en op een volmacht gegeven door een afwezig effectief lid.  Geen enkel lid mag drager zijn van meer dan één volmacht.

5.Een algemene vergadering is geldig samengesteld welke ook het aantal is van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

6.Alleen over punten die op de dagorde werden geplaatst door de Raad van Bestuur, op eigen initiatief of op aanvraag van minstens één twintigste van de effectieve leden en minstens acht dagen voor de vergadering werden medegedeeld aan de effectieve leden, kan beraadslaagd en gestemd worden.

7.De beslissingen van de algemene vergadering worden vervat in verslagen welke getekend worden door de voorzitter, door de secretaris en door de effectieve leden die dat wensen.  De verslagen worden op de maatschappelijke zetel bewaard, alwaar alle effectieve leden en er ter plaatste kennis kunnen van nemen.
De gerechtszaken of elders voor te leggen uittreksels worden afgeleverd aan elk effectief lid of aan elke derde persoon welke erom verzoekt, op voorwaarde dat deze zijn gewettigde belangstelling aantoont.

8.Een gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de loop van de maand juni.  De Raad van Bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en geeft rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag strekt het bestuur tot ontlasting.

9.Alle beslissingen worden genomen door stemming bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.  Bij schriftelijke stemming worden blanco stemmen niet meegeteld. Bij staking der stemmen beslist de voorzitter van de vergadering.

10.Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door de Raad van Bestuur of door één derde van de effectieve leden. De bijeenroeping gebeurt minstens vijftien dagen van tevoren.  Alle effectieve leden moeten voor een buitengewone algemene vergadering uitgenodigd worden. Alleen effectieve leden kunnen deelnemen aan een buitengewone algemene vergadering.  De effectieve leden mogen zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid. Een effectief lid mag slechts één afwezig effectief lid vertegenwoordigen. Alle beslissingen  worden genomen door stemming bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden behalve bij schriftelijk stemming waar de beslissingen genomen worden met twee derde van de uitgebrachte stemmen.  Blanco stemmen worden niet meegeteld. Bij staking der stemmen beslist de voorzitter van de vergadering.

11.Er wordt jaarlijks minsten één wetenschappelijke vergadering gehouden.  De wetenschappelijke vergaderingen worden georganiseerd door een plaatselijke verantwoordelijke, aangeduid door de Raad van Bestuur. De plaatselijke verantwoordelijk moet effectief lid zijn.
Alleen effectieve leden mogen deelnemen aan een wetenschappelijke vergaderingen. Indien een wetenschappelijke vergadering, echter plaatsvindt in samenwerking met een of meer andere wetenschappelijke verengingen, dan mogen ook andere personen dan effectieve leden hieraan deelnemen.

Artikel 11. Wijziging van de statuten.
De statuten kunnen alleen gewijzigd worden op een speciaal daarvoor bijeengeroepen buitengewone algemene vergadering met goedkeuring van twee derde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Wanneer een wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier/vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Om geldig de statuten te kunnen wijzigen moeten minstens twee derde van de effectieve leden, in regel met hun lidgeld, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 12. Ontbinding.
Ontbinding van de vereniging kan alleen geschieden op een buitengewone algemene vergadering door aanneming van een daartoe strekkend voorstel, dat opgenomen is in de dagorde van een gewone algemene vergadering die minstens drie  maanden voordien heeft plaatsgevonden. Om aanvaard te worden moet dit voorstel goedgekeurd worden met minstens vier vijfde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Om geldig tot de ontbinding te kunnen beslissen moeten minstens twee derde van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het op dat ogenblik zitting hebbende bestuur is met de vereffening belast. Een eventueel batig saldo dient zoveel mogelijk in overeenstemming met de doelstellingen van de vereniging te worden aangewend.  

Artikel 13. Slotbepaling
Voor alle wat in de statuten niet uitdrukkelijk is bepaald, is de wetgeving aangaande VZW van toepassing.

Overgangsbepalingen

Daarna komen de oprichters in een algemenen vergadering bijeen en benoemen de leden van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:
 • BETZ Philippe, Belgisch oogarts, wonende te 4031 Angleur, rue de Tilff 386
 • DE GROOT Veva, Belgisch oogarts, wonende te 2530 Boechout, Schalienhoevelaan  42
 • JONCKHEERE Paul, Belgisch oogarts, wonende te 2100 Antwerpen, Jozef Verbovenlei 11
 • LASUDRY Jacques, Belgische oogarts, wonende te 1190 Bruxelles, avenue Victor Rousseau 44
 • LEMAGNE Jean Michel, Belgisch oogarts, wonende te 1200 Bruxelles, avenue Paul Huysmans 126 bte 52
 • XHAUFLAIRE Gaël ; Belgisch oogarts, wonende te 4000 Liège, boulevard de la Sauvenière 112
De  Raad van Bestuur komt op zijn beurt bijeen en verdeelt de functies als volgt:
 • Voorzitter: BETZ Philippe
 • Ondervoorzitter: LEMAGNE Jean Michel
 • Secretaris: JONCKHEERE Paul
 • Penningmeester: DE GROOT Veva
 • Bestuurder: LASUDRY Jacques
 • Bestuurder: XHAUFLAIRE Gaël

De Raad van Bestuur bepaalt het lidgeld voor dit jaar op 40,00 Euro

Het eerste boekjaar loopt van heden tot 31 december 2008.
Volmacht ondernemingsloket, BTW e.d.

Teneinde de inschrijving en latere wijzigingen bij een ondernemingsloket en de BTW- administratie te verzoeken en daar al de nodige documenten te ondertekenen, wordt hierbij volmacht gegeven aan Facto BVBA – Lierseweg 116 – 2200 Herentals, evenals de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling.

Opgemaakt te Antwerpen op 27/09/2007 in drie exemplaren


Raad van Bestuur:
      
Voorzitter: Philippe Betz               
Secretaris: Paul Jonckheere
Penningmeester: Veva De Groot       

Ondervoorzitter: Jean Michel Lemagne
Bestuurder: Jacques Lasudry
Bestuurder: Xhauflaire Gaël


Oprichters:

Babusiaux Brigitte
Betz Philippe
De Groot Veva
Jonckheere Paul
Lasudry Jacques
Lemagne Jean Michel
Leroy Cécile
Moes Isabelle

top ^