Nl-Fr

Reglement van inwendige orde

BELGISCH OFTALMOLOGISCH GEZELSCHAP

Nederlandstalige Afdeling V.Z.W.

Art. 1

Onderhavig Reglement van lnwendige Orde wordt opgemaakt door de Raad van Beheer die het onderwerpt aan de Algemene Vergadering. Het moet door deze laatste worden goedgekeurd bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Art. 2

In de Raad van Beheer mag het aantal stemmen met volmacht niet hoger zijn dan het aantal stemmen uitgebracht door de aanwezige leden.
In de Algemene Vergadering wordt de stemming met volmacht toegelaten naar rato van één volmacht per aanwezig lid.

Art. 3

De duur der mandaten in de Raad van Beheer wordt als volgt vastgesteld:
- voorzitter en ondervoorzitter: vierjaar, niet herkiesbaar
- sekretaris-generaal en penningmeester: vierjaar, éénmaal herkiesbaar
- beheerraadsleden: vierjaar, herkiesbaar

Art. 4

De wetenschappelijke vergaderingen worden voorgezeten door een moderator aangeduid
door de voorzitter van de Vereniging.

Art. 5

Mededelingen en diskussies mogen respectievelijk de vijftien en vijf minuten niet overtreffen.

Art. 6

De manuscripten bestemd voor publikatie moeten aan de sekretaris-generaal overhandigd worden voor het einde der vergadering, getypt in drie exemplaren en opgesteld in het Nederlands, het Frans, het Duits of het Engels. Zij dienen verplichtend samenvattingen te bevatten in de vier hierboven vermelde talen en de sleutelwoorden te vermelden. Er zullen vijf getypte samenvattingen bijgevoegd worden, opgesteld in de vier voormelde talen, niet langer dan vijf lijnen en bestemd voor de gespecialiseerde pers.

Art. 7

De tekst van de mededelingen mag niet langer zijn dan tien met dubbele tussenregel getypte bladen en het aantal afbeeldingen mag niet hoger zijn dan zes, tenzij de Raad van Beheer er anders over beslist. De Raad van Beheer bepaalt de eventuele bijdrage van de auteurs in de kosten van publikatie en van vervaardiging der clichés.

Art. 8

De discussiedelen zullen de twee met dubbele tussenregel getypte bladen niet mogen overschrijden.

Art. 9

De omvang van een verslag zal de driehonderd bladzijden, getypt met dubbele tussenregel, niet mogen overtreffen. Vijf en twintig ten honderd van de kosten der cliché's zulten ten laste gelegd worden van de auteurs.

Art. 10

De Raad van Beheer heeft de absolute macht van beslissing en van afvaardiging van zijn machten nopens de mededelingen, discussies en publikaties die hij op ieder ogenblik kan weigeren of doen wijzigen.

Art. 11

Behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, mag de Raad van Beheer op eigen initiatief wetenschappelijke vergaderingen organiseren samen met andere wetenschappelijke groeperingen die een gelijkaardig doel nastreven. De modaliteiten van publikatie der op deze vergaderingen voorgestelde werken worden overgelaten aan de beoordeting van de Raad van Beheer.

Art. 12

Buiten de gewone leden en de ereleden kan de Vereniging ten tijdelijken titel aspirant-leden aanvaarden die een opleiding volgen met het oog op het verwerven van de titel van specialist in de oftalmologie, zulks op voorstel van hun dienstoverste en met goedkeuring van de Raad van Beheer. Deze aspirant-leden betalen een beperkte en door de de Beheerraad vastgestelde bijdrage. Zij hebben geen stemrecht en kunnen enkel deelnemen aan de wetenschappelijke vergaderingen. Na goedkeuring door de Algemene Vergadering worden zij gewoon lid van de Vereniging op 1 januari na hun erkenning als geneesheer-specialist in de Oftalmologie.

Art. 13

Op de leeftijd van 75 jaar worden alle leden van het B. 0. G. automatisch niet-betalende leden voor het leven, met behoud van alle statutaire rechten.
Voor de leeftijd van 75 jaar kan een lid van het B. 0. G., bij het stopzetten van zijn beroepsaktiviteit, een niet-betalend lid voor het leven worden met behoud van alle statutaire rechten. Dit na aanvraag door de betrokkene en/of voordracht door de sekretaris-generaal van het B. 0. G., en daaropvolgende goedkeuring door de Algemene Vergadering.

top ^